Hírek

Elérhetőségek

FELHÍVÁS bölcsődei ellátás biztosítási iránti igény felmérésére

Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal

3145. Mátraterenye, Kossuth út 178.

Tel:32/362-169. Fax: 32/362-305.

E-mail: titkarsag@matraterenye.hu

 

Szám: MT/318-1/2019.

 

 

FELHÍVÁS

bölcsődei ellátás biztosítási iránti igény felmérésére

 

Tájékoztatom az érintett szülőket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)  módosítása következtében 2017. január 1. napjától egységes szabályozás lépett életbe a gyermekek napközbeni ellátására vonatkozóan.

A 2017. január 1-jétől hatályos Gyvt. 94. § (3a) bekezdése, mely szerint, ha bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település - jogszabályban meghatározottak szerint megállapított - 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a települési önkormányzat köteles gondoskodni gyermekek bölcsődei ellátásáról a 42. § (2) bekezdése szerinti bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások bármelyik formájának biztosításával, önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján

A bölcsődei ellátást elsősorban azon gyermekek számára, kell megszervezni, akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

 

Bölcsődei ellátás keretében a gyermek gondozását húszhetes korától, három éves koráig kell biztosítani, amennyiben a gyermekvédelmi törvény kivételt nem tesz.

A bölcsődei nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tart.

A Gyvt. 175. § (5) bekezdése alapján a bölcsődei ellátás feltételei biztosításának az Önkormányzat 2020. december 31-ig kell, hogy eleget tegyen.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 34. §-a előírja azt, hogyha a települési önkormányzat nem biztosít bölcsődei ellátást, - a Gyvt. 94. § (3a) bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében -, minden év március 1-jéig a helyben szokásos módon felhívást tesz közzé arról, hogy a szülő vagy más törvényes képviselő április 15-éig jelezheti a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét.

A fenti jogszabályra tekintettel, felhívom a szülők vagy törvényes képviselők figyelmét, hogy a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényüket írásban,

2019. április 15-éig jelezhetik

A bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényt az önkormányzat hivatalánál (3145 Mátraterenye, Kossuth út 178.) lehet bejelenteni, az erre rendszeresített formanyomtatványon, ügyfélfogadási időben.

Az ellátás megszervezésére az igények alapján a jogszabályi kötelezettségekre figyelemmel kerül sor.

(A jogszabályok megtekinthetőek a www.njt.hu oldalon.)

Mátraterenye, 2019. február 13.

                                                                                                                                                                                                                                                         Balogh Maja sk.

                                                                                                                  jegyző