Hírek

Elérhetőségek

Hirdetmény- Ingatlan értékesítésről

HIRDETMÉNY

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátraterenye Község nemzeti
vagyonáról szóló 7/2012(V.2) önkormányzati rendelet 11 § (2) bekezdésben foglaltak alapján, - mint
1.000.000 Ft értéket meg nem haladó vagyonelem – hasznosítja (értékesíti) az önkormányzat tulajdonát
1/1 arányban képező, Mátraterenye belterület 683 hrsz alatt található 615 m2 alapterületű, kivett
beépítetlen terület funkciójú ingatlanát az alábbiak szerint:

Felhívás tárgya:

Mátraterenye Község Önkormányzatának 1/1 arányban tulajdonát képező, Mátraterenye 683 hrsz-ú,
615 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület művelési ágú belterületi ingatlana
A meghirdetett vagyontárgy minimális ellenértéke (adó-értékbizonyítvány szerinti ára): 246.000
Ft

Az ajánlatok benyújtásának helye: Mátraterenye Község Önkormányzata 3145 Mátraterenye
Kossuth út 178.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2018. március 9. 13 óra.

Az ajánlatok bontásának helye, időpontja: Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme
2018. március 12. 10 óra

A szerződéskötés határideje: 2018. március 20.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a versenyeztetési eljárás lebonyolítására, valamint a
nyertes ajánlattevővel kötött szerződés aláírására.

Mátraterenye, 2018. február 28.

Gecse László s.k.
polgármester