Hírek

Elérhetőségek

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete és mellékletei

Mátraterenye Község

Önkormányzatának Képviselő-testülete

5/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete

 

a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

 

Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában foglalt feladatkörében eljárva önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

 

 

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi költségvetésének teljesítése

 

1. §.

 

Az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési

 

  1.  kiadási főösszegét   601.879.325  forintban,

b.)  bevételi főösszegét  846.521.759  forintban állapítja meg.

 

 

I.  A teljesített költségvetési bevételek

 

2. §.

 

  1. Az önkormányzat 2018. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

 

 

  1. Az önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben - címenként – az 1/a számú melléklet tartalmazza.

 

 

  1. A költségvetési kiadások

 

3. §.

 

    1. Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

 

 

Működési kiadások összesen:                                                     529.220.392 Ft       amelyből

 

a) személyi jellegű kiadások:                                      193.825.733 Ft                             

           b) munkaadókat terhelő járulékok:                              28.664.899 Ft                   

           c) dologi jellegű kiadások:                                         165.012.006 Ft                                    

           d) támogatásértékű műk.kiad.                                    124.999.898.Ft   

        e) pénzeszköz átadás                                                        9.138.968 Ft                            

        f) hitel működési                                                                       0 e/Ft                                                

        g) kamat fizetés                                                                         0 e/Ft  

        h) függő kiadás                                                                          0 e/Ft                                                         

                                                                                         

 

(2)A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve teljesített – továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti – működési, felhalmozási kiadásait a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

 

4. §.

 

 Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 72.658.933 forint, amelynek részletezését a 1/b melléklet tartalmazza.

 

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

 

 

              a)   a beruházások kiadása:                                                        17.244.504 forint,

              b)  a felújítások kiadása:                                                            55.414.429 forint,

 
 
III. A költségvetési kiadások és bevételek

 

5. §.

 

 

Az önkormányzat adatait összevontan tartalmazó vagyonmérleget a Képviselő-testület elfogadja, a 6. számú melléklet szerint.

 

6. §.

 

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 5. számú melléklet tartalmazza.

 

7.§.

 

(1)A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 2. számú melléklet tartalmazza.

 

8.§.

 

Mátraterenye Község Önkormányzata 2018. évi közvetett támogatásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

 

9.§.

 

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a 2018. év teljesítésadatait, valamint a tervszámoktól való eltérés indokait a 4. számú melléklet tartalmazza.

 

 

10.§.

 

A pénzeszközök változásának alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza.

 

 

                                                                 IV. A pénzmaradvány

 

11. §.

 

(1) Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 244.643.823 Ft-ban kerül jóváhagyásra.

 

(2)A jóváhagyott pénzmaradvány a 2019. évi költségvetésben megtervezésre került összegig használható fel.

 

12.§.

 

Az önkormányzat 2018. évi jóváhagyott létszámkeretét a 9, 9/a melléklet tartalmazza.

 

 

V. Egyéb rendelkezések

                                                                                         

Záró rendelkezések

 

13. §.

 

Ez a rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba.

 

 

Mátraterenye, 2019. május 30.

 

 

 

Gecse László

Urbányi Edina

polgármester

jegyző helyett

 

 

Kihirdetési záradék:

 

Az 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelet kihirdetése 2019. május 31. napján megtörtént. Hatálybalépés napja:  2019. június 1.

 

 

Mátraterenye, 2019. május 31.

 

Urbányi Edina

jegyző helyett